משלוח חינם מעל 249 ₪

תקנון

1. מבוא

אתר GALILEES.CO.IL )להלן: "האתר"( מופעל על-ידי גלילי'ס בע"מ ח.פ. 514005479 מרחוב המלאכה 19 , ראש העין[ )"החברה"( במטרה לספק לקהל לקוחותינו אמצעי נוח לרכישת מוצרים. יש לקרוא את פרטי התקנון בתשומת לב וביסודיות

2. כלל י

2.1. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מופנה באופן שווה לנשים ולגברים כאחד .

2.2.כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה )להלן: "הרוכש"( מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו

2.3. האתר מאפשר לכל המעוניין לרכוש את המוצרים המוצגים בו למכירה

2.4. ניתן לרכוש ולבצע הזמנות של מוצרים גם באתר וגם באמצעות שירות הלקוחות של החברה, הפתוח בכל ימות השבוע בין השעות 10:00-17:00 )למעט בימי שישי, שבת ערבי חג, חגים וימי חול המועד(. מס' הטלפון של שירות הלקוחות הינו : .309794546

2.5. ביצוע הזמנות ו/או רכישת מוצרים באתר זה תעשה באמצעות כרטיסי אשראי של חברות האשראי המוכרות בישראל.

2.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר ויחולו רק על שירות שניתן לאחריו, אלא אם נקבע אחרת ע"י החברה נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. אתר זה מאובטח באמצעות Stackpath - Firewall WAF and SSL . התשלומים באתר מאובטחים ע"י Israel PCI DSS Compliance

2.7.לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות למרכז שירות הלקוחות בטלפון: 9794546-03 ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני info@galilees.co.il

3. בתקנון זה, יהיה למונחים שלהלן, הפירוש שרשום לצידם, כדלקמן

" החברה" ו/או "גליליס"– גלילי'ס בע"מ

שירות הלקוחות"- המוקד הטלפוני של החברה, אשר באמצעותו ניתן לבצע בין היתר הזמנות של
מוצרים .

"מזמי ן" או "רוכש "- אדם הרוכש מוצר באמצעות אתר זה ו/או באמצעות המוקד הטלפוני ו/או כל אדם
אחר הגולש באתר

"עסקה"- הזמנת מוצר או מוצרים באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם מוקד
ההזמנות

"שירות" או "שירותים "- אפשרויות רכישת מוצרים באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים
באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין רכישת מוצר או מוצרים לפי העניי ן

"עמוד התשלום"- העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין
כתנאי לביצוע עסקה

"תוכן/ תכנים" - מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, אור קולי או כל שילוב שלהם, ובכלל זה
תמונה, צילום, איור, תרשים, שרטוט, ציור, סרטון, קובץ קולי או מוזיקלי, תוכנה, יישום, כתבות, סקירות,
נתונים, ידיעות, הערכות וכן כל תו, סמל, סימן או צלמית ) icon (, וכיוצ"ב תכנים המועברים או העומדים
לרשות גולשים באתר

4. ביצוע עסקאות ותשלום

4.1. מספר המוצרים למכירה באתר הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס קיומו של מוצר במלאי בלבד.

4.2.כל תמונות וצילומי המוצרים הינם להמחשה בלבד ואין להסתמך עליהם .

4.3. המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק. מובהר כי מחירי המוצרים נתונים לשינוי בכל עת וללא הודעה מראש, בהתאם לשיקול דעתה של החברה

4.4.ביצוע עסקה באתר או באמצעות המוקד הטלפוני, ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים )להלן "פרטי זיהוי"( של הרוכש כנדרש בעמוד התשלום ומתן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע"י החברה. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה

4.5.הרוכש מצהיר כי כל הפרטים שמסר ו/או שימסור בתהליך רכישת המוצר)ים( באמצעות האתר ו/או באמצעות המוקד הטלפוני הינם פרטיו האישיים הנכונים והוא מצהיר כי הוא רשאי למסור אותם לצורך חיובו, לרבות כתובת פיסית, כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא, מספר טלפון, ומספר כרטיס אשראי. מסירת פרטים כוזבים ו/או שימוש בפרטים שאינם שלך הינם אסורים, עשויים להוות עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים

4.6.ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש. על רוכש המוצר)ים( לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. ככל שבעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים, לא יהיה בידי החברה להבטיח את אספקת המוצרים שנרכשו

4.7.מיד עם ביצוע הזמנת המוצרים, תעביר החברה את פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו התחייב הרוכש לבצע את הרכישה, לצורך קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. החבר ה תעביר לרוכש הודעה מתאימה לאחר אישור/ דחיית ההזמנה ע"י חברת האשראי. יודגש, אישור חברת האשראי מהווה תנאי סף להשלמת תהליך הרכישה. יובהר כי החברה אינה שומרת את פרטי האשראי ואינה עושה בפרטים אלה כל שימוש. עם קבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה, יחויב חשבון הרוכש במלוא סכום הרכישה

4.8.הודעה בדבר אישור חברת האשראי ופרטי ההזמנה ישלחו לרוכש לתיבת הדואר האלקטרוני, שאת פרטיה מילא בתהליך הרכישה. מובהר כי כל עוד לא נשלח לרוכש אישור הזמנה, לא יהיה תוקף כלשהו להזמנ ה

4.9.סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. אם הרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל שירות הלקוחות של החבר ה בטלפון info@galilees.co.il 9794546-03 . או במייל

4.10.החברה רשאית להגביל את כמות המוצרים המוצעים לרכישה מכל סוג על-ידי גורם יחיד וכן היא רשאית להגביל את כמות המוצרים הנמכרים בהנחה

4.11.זכויות הרוכש הינן קבלת המוצר)ים( שנרכש וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש באתר וההגבלות וההצהרות המפורטות על גבי אריזות המוצרים

4.12.החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לתוכן המוצג ע ל-ידי יצרני המוצרים באתר.

4.13.על הרוכש לבדוק קודם רכישת המוצר את פרטי המוצר, רכיבים, וכן את פרטי זמני המשלוח. לא תחול על החברה כל אחריות בגין טענות ביחס לפרטים ומידע המופיע באתר ביחס למוצרים הנמכרים

4.14.נכים ובעלי מוגבלויות שאינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר מוזמנים לבצע רכישה טלפונית דרך מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון 9794546-03 או בפרטים המופיעים בהסדרי הנגישות באתר

4.15.. האתר עומד בתקן הנגישות בתקן full ADA and WCAG 2.1 complianc

4.16.השימוש באתר מוגבל לבגירים בעלי כשירות משפטית בני 18 ומעלה והמשתמש מצהיר כי הוא בגיר בן 18 ומעלה. במסגרת המוצרים הנמכרים באתר גם מוצרי שתייה אלכוהוליי ם. בהתאם לדרישות החוק, החברה לא תאפשר מכירת אלכוהול לקטינים מתחת לגיל 18.

5. משלוח או איסוף מוצרים

בעת ביצוע העסקה יש לבחור את אופן קבלת המוצר)ים( לפי האפשרויות הניתנות בעת ביצוע ההזמנה

5.1.משלוח – המוצרים ישלחו לכתובת הרוכש בקבועי הזמן שיופיעו באתר בהתאם לכתובת וגודל
ההזמנה. ייתכן וקיימים אזורים מסויימים אשר לא יתבצעו משלוחים אליהם באופן כללי או
במועדים מסויימים. ייתכן כי הודעה בדבר היעדר אפשרות משלוח כאמור תיוודע לחברה לאחר
ביצוע ההזמנה, ובמקרה כאמור תישלח הודעה לרוכש, תבוטל ההזמנה, ויתבצע זיכוי או ביטול
ההזמנה והרכישה .

5.2.איסוף עצמי – מוצרים שהוזמנו וסומנו כאיסוף עצמי יהיו זמינים במחסני החברה בהתאם
לכתובתם כפי שתהיה מעת לעת במועד הרשום בעת ביצוע השלמת הזמנה ולמשך תקופה שלא
תעלה על 30 ימים. איסוף המוצר כפוף להצגת אותו כרטיס אשראי באמצעותו הוזמן המוצר
בצירוף תעודה מזהה עם תמונה, וכן הצגת עותק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע
העסקה .

6. ביטול עסקאות

6.1.ככל ומדובר במוצרי מזון הרי שלא ניתן לבטל עסקאות.

6.2.בעת הזמנת מוצרים אחרים, בהתאם למועדי הביטול המופיעים בפרטי כל מוצר, בהתאם ובכפוף לדיני הצרכנות .

6.3.בוטלה עסקה כדין, בכפוף לקבלת המוצרים בחזרה )ככל וסופקו(, החברה תשיב לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את מלוא סכום התשלום ובניכוי דמי ביטול שהוצאו ע ל-ידי החברה בשל ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה בשיעור של 5% ממחיר השירות או המוצר או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א - 2010.

7. רשימת תפוצה

חברה מאפשרת למשתמשים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע וחדשות אודות אירועים ומבצעים
באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש )להלן: "רשימת התפוצה"(. משתמש, המצטרף
לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל הודעות
דואר אלקטרוני ו/או הודעות בדואר ישראל ו/או מסרונים ( הודעות SMS) מאת החברה(. בכל מקרה,
ובהתאם להוראות הגנת הצרכן, המשתמשים באתר יהיו רשאים להודיע, בכל עת, על רצונם להפסיק ולקבל
את הדיוור האמור

8. מידע חיצוני ומידע רפואי

8.1.החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישוריות (Links) הקיימות באתר ומובילות לאתרי אינטרנט אחרים )ישראלים או זרים( אליהם ניתן להגיע באמצעות אותן קישוריות. כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל . החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל תכנים המתפרסמים בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי גולשים באתר )לרבות רוכשים( יהא על פי שיקול דעתם העצמאי. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לרוכש כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים .

8.2.החברה מבהירה בזאת ללקוח כי כל מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה ותכשירים הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה רפואית. החברה מדגישה לרוכשים באתר כי מחובתם להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת טיפול כלשהו, ובכלל זה לפני שימוש בתכשיר כלשהו, לרבות תרופות הנמכרות בלא צורך במרשם וכל תכשיר אשר עלול להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופ ם , בריאותם, רווחתם, מצבם הנפשי או המראה של הרוכשים. על הרוכשים לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף לכל מוצר קודם לשימוש בו. החברה מבהירה כי מומלץ להיוועץ ברופא או רוקח בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ולגבי אינטראקציה עם תכשירים רפואיים אחרים.

8.3.באתר יפורסם מידע על מוצרים שנמכרים בבתי מרקחת לרבות תוספי תזונה, מוצרים פרה- רפואיים, תכשירים, תכשירים ללא מרשם, ציוד רפואי, מוצרים הומאופטיים ועוד. את התכנים ביחס למוצרים אלה – לרבות צילומי המוצרים – מקבלת החברה מהיבואנים והספקים, והוא מתפרסם על אחריותם בלבד. הצילומים נועדו להמחשה בלבד. החברה שבה ומדגישה כי לפני השימוש מומלץ להתייעץ עם רופא או רוקח ולעיין בעלון לצרכן המצוי בו.

9. מידע חיצוני ומידע רפואי

9.1.באתר מוצגים תכנים, המלצות, תמונות ותגובות שנמסרו לאתר ע"י גולשים לצורך הצגתם באתר במסגרת תגובות, ביקורות, קבוצות דיון )פורומים(, בלוגים, תגובות לבלוגים )טוק בקים( וכו'.

9.2.אין לפרסם באתר תכנים כלשהם לרבות טקסטים, הודעות, תמונות או קישורים שהינם אחד מאלה

9.2.1.כל תוכן שידוע לגולש המבקש להעבירו לאתר שהוא שקרי, מטעה או מסולף או הנחזה על פניו להיות שקרי, מטעה או מסולף

9.2.2.תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של חוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית

9.2.3.כל תוכן פוגעני, מעליב, עויין או מאיים

9.2.4.כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה

9.2.5.כל תוכן שיש בו כדי לעודד גזענות או אפליה פסולה, לרבות על בסיס מין, לאום, גזע, צבע עור, מוצא, עדה, נטייה מינית, אמונה או השקפה פוליטית, נכות או עיסוק

9.2.6.תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למעביר התוכן או שיש בהם כדי לפגוע בזכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ"ב

9.2.7.תכנים וכל תוכנת מחשב, קוד או יישום הכוללים וירוס מחשב כלשהו, וכן תכנים עוינים הידועים כ"סוס טרויאני", תולעים ("worms"), יישומים מזיקים וכיוצ"ב

9.2.8.תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו

9.2.9.כל תוכן הנוגע לקטין או מזהה אותו, פרטיו האישיים, מענו או דרך התקשרות עמו

9.2.10.כל תוכן שיש בו כדי לזהות אישית אנשים אחרים תוך פגיעה בפרטיותם

9.3.אין לפרסם באתר מודעות או כל תוכן אחר שנועדו לקדם נושאים פוליטיים או שמקורם בגופים פוליטיים. החברה רשאית להוריד בכל עת כל מודעה או תוכן הנושאים אופי פוליטי לפי שיקול דעתה המוחלט, והגולשים מוותרים על כל טענה בענין זה

9.4.החברה ו/או מי מטעמה רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את התנאים שלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאמור בכל עת ולמנוע מהמפרסם העברת תכנים נוספים לאתר

9.5.החברה רשאית לערוך כל תוכן המועבר לאתר, ובכלל זה לקצרו

9.6.גולשים השולחים תכנים מצהירים בעצם פנייתם לאתר או בהעברת התכנים לאתר כי

9.6.1.כל התכנים אשר נשלחים לאתר הם באחריותם המלאה, מדוייקים ונכונים במידת האפשר וללא הפרות זכויות קנייניות, לרבות זכויות יוצרים, כלשהן

9.6.2.גולש שהינו בעל זכויות היוצרים בתוכן המועבר על ידיו לאתר, מסכים בעצם העברתו לאתר למוסרו לפרסום ולעשות בו כל שימוש, לרבות אכסונו, פרסומו, עריכתו, הסרתו וכיוצ"ב

9.6.3.כל התכנים אשר נשלחים לאתר הם באחריותם המלאה, מדוייקים ונכונים במידת האפשר וללא הפרות זכויות קנייניות, לרבות זכויות יוצרים, כלשהן

9.6.4.גולש המעביר תוכן לאתר מתיר לחברה להשתמש בתוכן לכל מטרה שהיא ובכל דרך שהיא, ומוסר לאתר את כל הזכויות ביחס לתוכן, לרבות זכות בלתי מוגבלת בזמן ובלתי חוזרת, לשימוש ופרסום בתוכן באתר ובפרסומים אחרים, והכל ללא תמורה, תשלום או תמלוגים כלשהם

9.6.5.החברה רשאית בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול, לש נות, לערוך או להסיר כל תוכן המועבר לאתר, בין לפני פרסומו ובין לאחר פרסומו, מבלי שתחול עליה חובה לעשות כן או להודיע על כך מראש

9.6.6.בעצם העברת התכנים לאתר מוותר הגולש על כל טענה בקשר עם זכותו המוסרית ביחס לתכנים וכן על כל דרישה או תביעה כספית או אחרת בקשר עם האמור לעיל

9.6.7.ידוע לגולש כי תכנים הנמסרים על-ידיו לפרסום באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. החברה לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים באתר לרבות לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה או נזק שייגרמו עקב פרסום תכנים או תגובות לתכנים באתר

9.6.8.למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לתכנים הנמסרים לאתר על ידי גולשים, ואינה מתחייבת כי הם מלאים, נכונים מדויקים או עונים על ציפיות המשתמש. תכנים אלה אינם מבטאים את עמדת החברה והאתר, ואין בפרסומם כל ערובה לאמינותם, דיוקם, תקפותם או חוקיותם. החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה ע"י צד שלישי כלשהו בתכנים שיפורסמו ע"י משתמש באתר

9.6.9.הגולש מוותר על כל טענה או תביעה נגד החברה או מי מטעמה בכל הקשור להצגתו/ או לשימוש בתוכן שמקורו בגולש באתר

10. סודיות ופרטיות

10.1.הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים במאגר מידע של חברה )להלן: "מאגר המידע"(. על אף שעל-פי חוק אין חובה למסור את הפרטים האישיים, חברה לא תוכל לבצע את העסקה אם לא תקבל אותם

10.2.החברה מתחייבת לפעול, כמיטב יכולתה, לשמירת המידע האישי שנמסר בתהליך רכישת המוצרים, ולא יעשה בו שימוש אלא לצורך המטרות המפורטות בתקנון. יצוין כי החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות בהתאם להוראות החקיקה, המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע בהתאם לתקני PCI DSS

10.3.החברה, מבהירה כי על אף שהיא נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט החברה ו/או מי מטעמו, לא יעלו בידו להבטיח את שמירת המידע, לא תהיה לרוכש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד חברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו

11. קניין רוחנ י

אין להעתיק, לשכפל, למכור ולתרגם כל סוג של מידע המופיע באתר ואין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב. זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, החלות על המידע שבאתר, תוכנו, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר בו, הינן רכושה של החברה בלבד ולמשתמש אין כל זכות בהן

12. שימוש באת ר

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת

13. אחריות

13.1.החברה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. החברה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, החבר ה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתה של החברה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. החברה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו

13.2.נפלה טעות קולמוס במידע הניתן באתר ו/או בתיאור מוצר או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה

13.3.החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של החברה בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של המזמין .

14. הטבות

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים הנמכרים במחירי מבצע או הטבות אחרות, ככל וניתנו

15. הפסקת פעילות האתר

חברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת כל המוצרים או מוצרים כלשהם או סדרות מוצרים מסויימות ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה

16. הפסקת פעילות האתר

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע לתקנון יהיה בסמכות הבלעדית והיי חודית של בית- המשפט המוסמך במחוז תל-אביב

17. נגישות לאינטרנט

חברת גלילי'ס מאמינה בשילוב אוכלוסיות מגוונות ומיוחדות בעשייה שלנו ונותנת הזדמנות שווה והוגנת לכלל האוכלוסיה, לרבות אנשים בעלי מוגבלויות ומאפשרת לכולם ליהנות מתקשורת אישית יעילה ונוחה, ולהינות ממגוון השירותים המוצעים באתר.

18. הצהרת נגישות

גלילי'ס נותנת הזדמנות שווה והוגנת לאנשים בעלי מוגבלויות ומאפשרת לכם ליהנות מחווית גלישה מהנה תוך שימוש באפשרויות המתקדמות באתר ולהתקשר איתנו בצורה נוחה ויעילה.. ומאפשרת להם ליהנות מיום היוסדה בגלילי'ס מקפידים על שיתופי פעולה עם מפעלים שיקומיים ושילוב אוכלוסיות מיוחדות בעשייה שלנו. בהתאם לרוח זו האתר שלנו מונגש ברמה הגבוה ביותר ובהתאם להוראות חוק שיוויון. שוויון ועצמאות זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998, והתקנות על פיו.

סגור
עגלת הקניות שלכם (0)

עגלת הקניות שלך ריקה, זה הזמן להוסיף מוצר לעגלה ולהרגיש את הגליל מגיע עד אליך. עגלת הקניות שלך ריקה, זה הזמן להוסיף מוצר לעגלה ולהרגיש את הגליל מגיע עד אליך.0